Jak to się mówi

Języki. Podróże. Edukacja.

Szukaj
Close this search box.
święta w Hiszpanii
Angielski,  Języki

Christmas in England – święta Bożego Narodzenia w Anglii

Dziś zbliżamy się do kulminacji świątecznych przygotowań i do oczekiwanej przez wszystkich wigilijnej wieczerzy. Czas na ostatni wywiad ze świątecznej serii, tym razem dowiecie się, jak spędza się święta w Anglii. Wesołych Świąt, moi drodzy!

– What do you do in December to prepare for Christmas and get yourself into a festive mood?

Co robicie w grudniu, żeby przygotować się na święta i wprowadzić się w świąteczny nastrój? 

Music is very emotive, especially that you cannot escape it, it’s everywhere in the shops, so you cannot escape that Christmas atmosphere. We’ve got a nice little log burner at home. Last week I was just at home and put some records on, had a little dance and a little drink. And just had a fire and hanged out. It’s one of the things that always give me a festive feeling. This year at my house we have a metal Christmas tree, my mum has made one. It feels kind of weird, it looks fun but it is not really cosy. But we’ll have a normal one as well, hopefully. Normally we go and cut it down because we have a Christmas tree farm behind our house. And we’ve got all sort of old, strange decorations, some decorations that I made as a child.

Muzyka wzbudza wiele emocji, zwłaszcza, że nie można od niej uciec, jest wszędzie w sklepach, nie możesz uciec od tej świątecznej atmosfery. Mamy fajny, mały piecyk na drewno w domu. W zeszłym tygodniu jak byłem w domu włączyliśmy muzykę, potańczyliśmy trochę, wypiliśmy drinka. I po prostu rozpaliliśmy ogień i spędzaliśmy wspólnie czas. To jedna z rzeczy, które zawsze wzbudzają we mnie świąteczny nastrój. W tym roku mamy w domu metalową choinkę, moja mama ją zrobiła. Trochę dziwne uczucie, wygląda zabawnie  ale nie jest zbyt przytulnie. Ale będziemy mieć też normalną choinkę, mam nadzieję. Zazwyczaj idziemy i ścinamy ją sami bo mamy plantację choinek za domem. I mamy mnóstwo starych, dziwnych dekoracji, jakieś dekoracje, które zrobiłem jako dziecko. 

– What about the lights in the city? Do you have a lot of them?

I co ze światłami w miastach? Jest ich dużo?

– Yes and it’s a long period when the lights are up. It is so nice, especially when it is so gloomy and the natural light doesn’t exist. But well, the commercial side of it is the guilty side of Christmas, the greed side of it. But there is still a special spirit around it or maybe it’s just the child in me that is screaming out.

Tak i wiszą przez długi czas.  Jest tak miło, zwłaszcza, że jest tak pochmurno i nie ma naturalnego światła. No ale cóż, ta komercyjna część wpędza w poczucie winy, ta chciwość wokół tego. Ale wciąż jest specjalna atmosfera, a może to tylko dziecko we mnie, które próbuje dojść do głosu.

– No, I agree you. I love lights and I feel it gives you a special feeling. And Christmas is probably the only celebration people anticipate so much and in such advance.

Nie, ja się z tobą zgadzam. Kocham światła i myślę, że to daje ci specjalne uczucie. I święta Bożego Narodzenia to prawdopodobnie jedyne święto, którego ludzie wyczekują i to z takim wyprzedzeniem.

– Yeah, and there’s a lot of planning involved, whether it is Christmas or a break from studies, everyone seems to be doing something a little bit different or special.

Tak i wiąże się z tym dużo planowania, czy to świątecznego, czy to z powodu przerwy w nauce, każdy zdaje się robić coś trochę innego lub specjalnego. 

Do you have Christmas markets down in England?

Macie markety świąteczne w Anglii?

– No, not really but there are things happening on Christmas, there’ll be lots of carol singing. Every village or town have carol singing, the roads will close and everyone will go to sing. There are lots of parties before Christmas, like Mad Friday, it’s the last Friday before Christmas and it’s a wild night. The road to Christmas is a personal thing, whether it’s church or whether it’s putting decorations.

Nie, nie bardzo, ale dzieje się sporo na święta, jest dużo kolędowania. Każda wieś lub miasteczko kolęduje, ulice są zamknięte i ludzie idą śpiewać. Jest dużo imprez przed świętami, jak Szalony Piątek, to ostatni piątek przed Bożym Narodzeniem i to szalona noc. Droga do świąt to indywidualna sprawa, czy to droga kościelna, czy zawieszanie dekoracji.

– Is it a religious experience for you or is it more about spending time with your family?

Czy to religijne przeżycie dla ciebie czy chodzi raczej o spędzenie czasu z rodziną?

It’s more about spending time with my family. It’s just the only time of the year when we come all together and it’s a period dedicated to my family… which is very rare as well when you travel so much and when you’re away so much. It is so special to have that time.

Chodzi bardziej o spędzenie czasu z rodziną. To jedyny czas w roku kiedy jesteśmy wszyscy razem i to okres dedykowany rodzinie… co jest bardzo dziwne kiedy tak dużo podróżujesz i kiedy jesteś ciągle daleko. To wyjątkowy czas.

 How do you spend Christmas Eve then?

Jak spędzasz w takim razie wigilię? 

In my family we have a big party on the 23rd, a soup party, my parents will make soups and we’ll invite good friends around.

W mojej rodzinie mamy dużą imprezę 23., moi rodzicie przygotowują wiele zup i zapraszamy dobrych znajomych. 

So it’s like a pre-Christmas Eve?

Więc to taki przedwigilijny obiad?

Yes, it’s like a local social event. And then on the 24th I will go and have dinner with my good friend’s family.

Tak, to takie małe, społeczne wydarzenie. I wtedy 24. jem obiad z rodziną mojego dobrego przyjaciela. 

And do you have a dinner with your family afterwards?

A po tym jesz obiad z twoją rodziną?

No, my brother always goes to a pub on Christmas Eve… It’s not like a big thing for us. Normally we’ll light a fire and have a nice time, but it’s definitely not a time that is allocated to this family time. Christmas Eve is the time that everyone is out in a pub and it’s not a family activity.

Nie, mój brat zawsze idzie do baru w wigilię. To nie jest u nas ważny dzień. Zazwyczaj rozpalamy w kominku i miło spędzamy czas, ale zdecydowanie nie jest to czas przeznaczony rodzinie. Wigilia to czas kiedy każdy jest gdzieś w barze i to nie jest rodzinna aktywność.

Is then 25th and 26th more important?

W takim razie 25 i 26 to ważniejsze dni?

On the 25th you wake up and there will be stockings next to your bed and there’ll be presents in there. Some fruits and a little bit of fun stuff. And then we’ll have a little breakfast with everyone and I’ll make tea, because I’m the youngest, so it’s my job to make drinks for everyone. And then we are always going to a lounge and that’s probably the first time we are altogether again. We’ll put the gifts under the Christmas tree. We also have people round for Christmas lunch.  

25ego budzisz się i obok twojego łóżka są skarpety z prezentami w środku. Trochę owoców i jakieś śmieszne rzeczy. I wtedy jemy śniadanie ze wszystkimi, ja robię herbatę, bo jestem najmłodszy, więc o moje zadanie, żeby zrobić wszystkim coś do picia. I wtedy wszyscy idziemy do dużego pokoju i to prawdopodobnie pierwszy czas, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Układamy prezenty pod choinką. Przychodzą też do nas goście na lunch. 

And what do you eat?

I co jecie?

– This year I think my parents will cook a duck. I will make a chestnut loaf and we’ll have a lot of vegetables… roast potatoes as well. My uncle is a wine merchant so he’ll be the one to bring the wine, that’s our little tradition. We’ll also have a flaming brandy dessert, lots of cheeses, an apple pie maybe. The food is changing every year, it’s not like a turkey every year.

W tym roku moi rodzice upieką kaczkę. Ja zrobię kasztanowy chlebek i mamy też dużo warzyw… również pieczone ziemniaki. Mój wujek handluje winem, więc to on zawsze przynosi wino, to nasza mała tradycja. Mamy też płonący deser brandy, dużo serów, może też szarlotkę. 

What’s the most important thing for you during Christmas?

Co jest dla ciebie najważniejsze w świętach?

– It’s probably letting my family know that I’m there. I’ve been away so much and it might seem that I don’t want to be home but I realised it’s actually the only place where I really want to be.

Myślę, że to danie mojej rodzinie do zrozumienia, że jestem tam dla nich. Byłem daleko przez tak długi czas i może się wydawać, że nie chcę być w domu, ale zdałem sobie sprawę, że to tak naprawdę jedyne miejsce gdzie chcę być.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zwierzenia Cyfrowej Nomadki - ebook hiszpańsko polski

PREMIERA • PROMOCJA DO 23.04

POBIERZ DARMOWY ROZDZIAŁ 🎁